Thiết kế website là gì? Nghề thiết kế web cần những gì?

Thiết kế web, thì rõ ràng và quá dễ hiểu, là thiết kế một trang web, nghĩa là lo từ bố cục tới màu sắc tới cách bố trí link của một website sao cho hài hòa.
HienGD 06/02 15:11