Ý nghĩa trong slogan của công ty: " Góp giá trị - Tất Thành công!"

Chúng tôi muốn đóng góp sức lực và trí tuệ của mình vào mỗi việc chúng tôi làm dù là nhỏ nhất. Chúng tôi muốn đóng góp sức mình vào sự thành công của mỗi thành viên, mỗi khách hàng và sự thành công chung của Tất Thành. Và điều đó đã được trở thành khẩu hiệu của công ty.
06/02 18:37